Антикорупційна програма районної ради

Схвалено
зборами трудового колективу
Баранівської районної ради
від 14.03.2016 року
протокол №1

Антикорупційна програма
Баранівської районної ради


1. Сфера застосування антикорупційної програми Баранівської районної ради та коло осіб, на які поширюються її положення.
Антикорупційна програма розроблена на підставі Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції» інших законів та нормативно-правових актів України.
Положення антикорупційної програми Баранівської районної ради поширюються на всіх осіб, що мають намір вступити у трудові відносини з радою, перебувають чи припинили трудові відносини з нею.
У антикорупційній програмі Баранівської районної ради терміни та визначення вживаються у наступних значеннях:
Рада – Баранівська районна ради;
Працівник Ради – будь-яка особа, що перебуває в трудових відносинах з Баранівською районною радою;
Уповноважений Ради - посадова особи, відповідальна за запобігання корупції у Раді та виконання антикорупційної програми в Раді;
пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта;
корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;
неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.

2. Вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Раді.
Антикорупційні заходи, які проводить Рада під час здійснення господарської діяльності:
- аналіз стану виконання Закону України «Про запобігання корупції»;
- перевірку працівників щодо виконання ними вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
- заслуховує звіти працівників на нарадах про стан дотримання антикорупційного законодавства в підрозділах;
- проводить роботу з профілактики корупції;
- поповнює та систематично оновлює антикорупційні матеріали, доводить їх до відому працівників Ради;
- у разі виявлення корупційного правопорушення припиняє його.
В своїй діяльності працівники Ради керуються посадовими та/або робочими інструкціями та/або нормами чинного законодавства України, працівникам забороняється порушувати вимоги посадових, робочих інструкцій, наказів, розпоряджень та регламенту Ради, а також вимог антикорупційного та іншого законодавства України.
Працівники Ради зобов'язані:
- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю Ради;
- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Ради;
- невідкладно інформувати голову Ради або заступника голови Ради про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю Ради;
- невідкладно інформувати голову Ради або заступника голови Ради про випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами;
- невідкладно інформувати голову Ради або заступника голови Ради про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

Заходи, які вживають співробітники Ради у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.
У разі надходження до працівника Ради пропозиції щодо надання йому неправомірної вигоди, такий працівник зобов'язаний відмовитись від її отримання, про що протягом 3-х робочих годин письмово повідомити голову Ради або заступника голови Ради.
У разі дарування працівнику Ради подарунку - грошових коштів або іншого майна, переваги, пільги, послуги, які надають безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової, що пов'язано із виконанням покладених Радою на працівника, такий працівник зобов'язаний відмовитись від його отримання, по що не пізніше ніж на наступний робочий день повідомити голову Ради або заступника голови Ради.
Повідомлення голову Ради або заступника голови Ради надається у вигляді службової записки, яку працівник оформляє самостійно та за його бажанням без реєстрації в журналі вихідної кореспонденції Ради.
У випадку неможливості здійснити повідомлення протягом вказаного терміну, таке повідомлення здійснюється відразу після усунення перешкод чи обставин, які унеможливлювали здійснити повідомлення протягом визначеного терміну.
Шляхи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів:
- позбавлення приватного інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів;
- усунення працівника Ради від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів;
- переведення працівника Ради на іншу посаду або його звільнення із займаної посади;
- прийняття рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під зовнішнім контролем.
3. Норми професійної етики працівників Ради. Обов'язки посадових осіб Ради при виконанні службових повноважень.
При виконання працівниками Ради службових повноважень, працівник зобов'язаний дотримуватись посадових, робочих інструкцій, наказів, розпоряджень та регламенту Ради, а також вимог антикорупційного та іншого законодавства України.
Посадові особи Ради зобов'язані:
- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю Ради;
- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Ради;
- невідкладно інформувати голову Ради або заступника голови Ради про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю Ради;
- невідкладно інформувати голову Ради або заступника голови Ради про випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами;
- невідкладно інформувати голову Ради або заступника голови Ради про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

4. Права і обов'язки працівників Ради у зв'язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності Ради.
Обов'язки посадових та службових осіб Ради, інших осіб, які виконують роботу та перебувають з Радою у трудових відносинах:
- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю Ради;
- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Ради;
- невідкладно інформувати голову Ради або заступника голови Ради про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю Товариства;
- невідкладно інформувати голову Ради або заступника голови Ради про випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами;
- невідкладно інформувати голову Ради або заступника голови Ради про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

Права посадових та службових осіб Ради, осіб, які виконують роботу та перебувають з Радою та інших осіб.
Працівник Ради крім прав, наданих йому Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами та нормативно-правовими актами України, має право:
- відмовитись від виконання вказівки (розпорядження, наказу тощо) про вчинення корупційного діяння, отримання протиправної вигоди чи подарунку;
- отримання усної чи письмової консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур пов'язаних з діяльністю Ради;
- на нерозголошення наданої ним конфіденційної інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення.
Уповноваженою особою за запобігання та виявлення корупції є заступник голови районної ради.

Голова районної ради С.С.М'ялківський

Ви тут: Головна Документи Публічні документи Антикорупційна програма районної ради