Про встановлення Почесної грамоти та Грамоти Баранівської районної ради


БАРАНІВСЬКА РАЙОННА  РАДА

                                                                                   

РІШЕННЯ № 332

Сімнадцята  сесія                                                         VІ скликання        

від  26.12.2012 року                                                               

    

 

Про встановлення Почесної грамоти та Грамоти Баранівської районної ради

 

Ккеруючись ч.2 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..164.165 Податкового Кодексу України,з метою відзначення та стимулювання працівників підприємств, установ, організацій району, які зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, досягли визначних успіхів у виробничій, духовній, творчій діяльності, високого професіоналізму в економічній, соціально-культурній, державній, громадській та інших сферах діяльності  та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити Почесну грамоту та Грамоту Баранівської районної ради / далі Почесна грамота, Грамота/.

2..Затвердити положення про Почесну грамоту та Грамоту Баранівської районної ради / Додається/.

3 Фінансовому управлінню райдержадміністрації  при формуванні щорічних районних бюджетів,    передбачати кошти в кошторисі районної ради на придбання бланків Почесних грамот та Грамот, папок,  вручення коштів або цінних подарунків відповідно до положення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради / Цицюра В.О./ та постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності.

5. Рішення районної ради від 07.07.2012 року № 119 «Про встановлення Почесної грамоти та Грамоти Баранівської районної ради і районної державної адміністрації» вважати такими, що втратило чинність з дня прийняття даного рішення.

 

 

 

 

      Голова ради                                                                           І.М.Строєв

 

 

                                                                       Додаток  до рішення  районної ради

                                          від 26.12.2012 № _______    

Положення

Про Почесну грамоту та Грамоту

Баранівської районної ради

 

1.     Почесна грамота та Грамота Баранівської районної ради / далі Почесна грамота ,Грамота/, є відзнакою і заохоченням працівників різних  галузей народного господарства , підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, виконавчої влади району до ювілейних дат, професійних свят, які своєю працею зробили вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток регіону, виявили високий професіоналізм та активну громадсько-політичну діяльність.

2.     Почесною грамотою і Грамотою нагороджуються громадяни району та трудові колективи, які зробили значний особистий внесок у сферах діяльності зазначених в пункті 1 цього положення.

3.     Висунення кандидатур для нагородження Почесною грамотою та Грамотою здійснюється гласно, за ініціативою органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, асоціації місцевих рад, трудових колективів підприємств, організацій, установ ,громадських організацій, постійних комісій , депутатських фракцій та депутатів районної ради.

4.     Подання про нагородження Почесною грамотою та Грамотою подається до районної ради не пізніше 7 днів до дня вручення нагороди. В поданні вказуються конкретні виробничі та інші досягнення, за які особа представляється до відзначення, адреса проживання, паспортні дані, номер ідентифікаційного коду.

5.     Подання про нагородження Почесною грамотою та Грамотою розглядається заступником голови районної ради, пропозиції надаються голові районної ради.

6.     Рішення про відзначення Почесною грамотою та Грамотою приймається головою районної ради  /при його відсутності  заступником/ і оформляється розпорядженням.

7.     Почесною грамотою може бути нагороджена особа, яка раніше була нагороджена Грамотою. У виняткових випадках у зв’язку з ювілейною датою допускається нагородження одразу Почесною грамотою.

8.     Особам нагородженим Почесною грамотою вручається цінний подарунок в грошовій або в натуральній формах в розмірі 200 грн., грамотою – 100 грн. При нагородженні трудового колективу Почесною грамотою- вручається цінний подарунок в натуральній або грошовій формі в розмірі 500 грн., Грамотою – 300 грн.

9.     Вручення цінних подарунків в натуральній або грошовій формі здійснюється  за рахунок коштів передбачених кошторисом видатків на здійснення повноважень районної ради за рахунок коштів районного бюджету і не підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 165.1.49 пункту 165.1 ст.165 Податкового кодексу України.

10. Особи відзначені Грамотою, можуть бути представлені повторно до нагородження не раніше як через два роки. Особи нагороджені  Почесною грамотою, можуть бути представлені для нагородження повторно не раніше як через три роки.

11.Облік і реєстрацію нагороджених Почесною грамотою та грамотою здійснює загальний відділ районної ради.

12.Вручення Почесної грамоти та Грамоти здійснюється головою районної ради або заступником голови районної ради в урочистій обстановці.

 

Заступник голови ради                                                В.О.Цицюра

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок резервування земельних ділянок

                                                                                                     Додаток 1 до рішення

районної ради

 від 21.06.2012р. № 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок резервування земельних ділянок на території Баранівського району

Це Положення  визначає  порядок та  процедуру  резервування земельних ділянок за межами населених пунктів району із земель запасу сільських, селищних рад , невитребуваних ( нерозподілених) земельних часток ( паїв ) Баранівською районною державною адміністрацією  та розроблено відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України ” Про оцінку землі”, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу України.

Загальні положення

1. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

резервування землі – строкове платне резервування  земельних   ділянок  із земель запасу сільських, селищних рад та не витребуваних ( нерозподілених ) земельних часток (паїв) на період виготовлення землевпорядної документації та укладання договору оренди землі.

надавач–районна державна адміністрація,

користувач- юридична, або фізична особа, яка звернулась з заявою про резервування земельної ділянки,

підтверджуючі документи – документи, які визначають юридичний статус користувача   ( копії свідоцтва про державну реєстрацію, копія статуту для юридичної особи та копія паспорта для фізичної особи, довідка з ЄДРПОУ),  картографічні матеріали місце розташування земельної ділянки,  рішення, розпорядження відповідних органів місцевого самоврядування, або органів виконавчої влади про надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації, у разі їх наявності та копія свідоцтва про права власності на нерухоме майно.

2. Дія цього Положення поширюється  при укладанні договорів  резервування земельних ділянок  за межами населених пунктів Баранівською районною державною адміністрацією із земель запасу сільських, селищних радта не витребуваних ( нерозподілених ) земельних часток (паїв).

Порядок проведення резервування земельних ділянок за межами населених пунктів

3. Резервування земельної ділянки  районною державною адміністрацією здійснюється на підставі письмового звернення користувача з доданими підтверджуючими документами шляхом укладання договору резервування земельної ділянки.

4. Договір резервування земельної ділянки укладається терміном на 6 (шість ) місяців – на період виготовлення землевпорядної документації та укладання договору оренди землі.

5. Плата за резервування земельних ділянок   становить не менше 3-х кратного розміру земельного податку з урахуванням індексів інфляції.

6. Обчислення розміру плати за зарезервовану земельну ділянку здійснюється з урахуванням індексів інфляції.

7. Плата за резервування земельної ділянки Користувачем вноситься щомісячно рівними частками кожного 10-го числа поточного місяця на вказані нижче рахунки місцевого бюджету, відповідно:

- до районного цільовогофонду соціального економічного розвитку  90 % від плати за резервування земельної ділянки на розрахунковий рахунок;
- до сільського, селищного цільових фондів
10 % від плати за резервування земельної ділянки на розрахунковий рахунок.

8. Договір набирає чинності після підписання його обома Сторонами та проведенням реєстрації в журналі реєстрації договорів резервування земельних ділянок.

9. Передача земельної ділянки для резервування здійснюється районною державною адміністрацією у 5-денний строк після підписання даного договору за актом приймання-передачі.

10. Повернення зарезервованої земельної ділянки здійснюється після закінчення терміну договору резервування земельної ділянки або за умови дострокового розірвання договору за актом приймання-передачі.

Прикінцеві положення

Умови повернення земельної ділянки, права та обов’язки сторін, ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта резервування чи його частини, умови зміни, припинення і розірвання Договору, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання Договору визначаються відповідно до затвердженого Типового договору резервування земельної ділянки.

 

Заступник голови  ради                                                                  В.О.Цицюра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             Додаток 2 до рішення

районної ради

                                                                                                                      від 21.06.2012р.  

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
РЕЗЕРВУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

м. Баранівка                                                                     _________ 20___ р.

Даний Договір укладений відповідно до Закону України «Про плату за землю» , Земельного кодексу України, рішення сесії районної ради від __________ р. та інших нормативно-правових актів (документів) ,які регулюють земельні відносини .

Надавач Баранівська районна державна адміністрація, що знаходиться за адресою : Житомирська область, м.Баранівка,  вул. Леніна. 12,
в особі голови районної державної адміністрації_________________________,
 що діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації» , з одного боку , та’ Користувач, що знаходиться за адресою: __________________________________________________________________, ідентифікаційний код_____________, в особі ________________________ з другого боку,  іменовані в подальшому Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

Предмет Договору

1. Надавач    надає,    а   Користувач приймає   в   строкове   платне   користування (резервування)  земельну ділянку  _________________ призначення, орієнтовною площею -_______ га    , яка розташована на території_______
________________________
сільської ради   , за рахунок земель___________________________ .

2.    Земельна ділянка надається строком на 6 (шість) місяців з метою її резервування на період виготовлення документації із землеустрою на земельну ділянку .

Об’єкт резервування

3.          В резервування передається земельна ділянка ______                                 орієнтовною площею_____ га .

4.          На земельній ділянці знаходяться об’єкти нерухомого майна ( відсутні)

Строк дії договору

5.  Договір укладено строком на 6 (шість) місяців  з метою отримання доходів до бюджету.

Плата за резервування

6.    Плата за резервування земельної ділянки вноситься (сплачується)
Користувачем в грошовій формі в такому розмірі                           за 1 га , що становить “ставку земельного податку, збільшену в 3,1 рази , враховуючи коефіцієнт індексації .
7.   Обчислення розміру плати за зарезервовану земельну ділянку здійснюється з урахуванням індексів інфляції .

8.   Плата за резервування земельної ділянки Користувачем вноситься щомісячно рівними частками кожного 10-го числа поточного місяця, на відповідні рахунки районного і сільського цільового фондів соціального економічного розвитку .

Умови резервування земельної ділянки

9.        Земельна ділянка _________________________ га передається для резервування .

10.            Умови збереження стану об’єкту резервування : дотримання екологічної безпеки, забезпечення виконання умов природоохоронного законодавства , додержання вимог законодавства про охорону довкілля

Умови і строки передачі земельної ділянки в резервування

11.         Передача земельної ділянки для резервування здійснюється районною державною адміністрацією у 5-денний строк після підписання даного договору за актом приймання-передачі.

Умови повернення земельної ділянки

13.          Користувачу забороняється без згоди Надавача здійснювати витрати на поліпшення  зарезервованої земельної ділянки .

14.          Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Користувачем за письмовою згодоюз Надавачем землі, також не підлягають відшкодуванню .

Інші права та обов’язки сторін

15.  Права Надавача : Надавач має право вимагати від Користувача :

1.     Дотримання   екологічної   безпеки   землекористування   ,   додержання   державнихстандартів, норм і правил , у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів ;

2.      Дотримання режиму санітарно-захисних зон ;

3.      Своєчасного внесення плати за резервування, згідно умов даного Договору ;

4.      Оплати штрафних санкцій згідно п. 23,24 цього Договору ;

5. Повернення земельної ділянки згідно п. 22 цього Договору ;

6.      Вільного доступу до переданої земельної ділянки для контролю за додержанням умов Договору ;

7.   Вимагати від Користувача збільшення розміру оплати за резервування земельної ділянки у разі збільшення відповідно до законодавства розмірів земельного податку і щорічної оцінки ;

8. Законодавством можуть бути передбачені й інші права землевласників (надавачів).

16.  Обов’язки Надавача :

1. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачу зарезервованої земельної ділянки  виготовленню  документації на дану земельну ділянку .

17. Права Користувача :

1. Дотримуватися умов Договору резервування та законодавства України.

2.Тимчасово експлуатувати комунікаційне обладнання на зарезервованій земельній ділянці за наявності необхідної дозвільної документації на обладнання на період виготовлення технічної” документації. У випадку відмови в укладені договору оренди зарезервованої земельної ділянки Користувач зобов’язується демонтувати встановлене обладнання.

3. Користувач має право приступити до використання земельної ділянки лише після укладання договору оренди землі та державної реєстрації даного договору відповідно до діючого законодавства”.

18. Обов’язки Користувача :

1. Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля ;

2. На протязі трьох місяців з дня підписання цього Договору замовити документацію із землеустрою у землевпорядної організації , яка згідно діючого законодавства , має право виконувати землевпорядні роботи , контролювати строк виконання землевпорядних робіт , надати не пізніше  кінця  шостого  місяця  з  моменту  укладення  Договору  резервування  землевпорядну документацію з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної організації до  Надавача ;

3. У разі зміни юридичної адреси письмово повідомити про це протягом десяти   днів Надавача при цьому вказавши нову адресу;

4. Своєчасно сплачувати плату за резервування земельної ділянки, надавати відомості щодо  своєчасного  справляння  плати   за   резервування   до Баранівської міжрайонної державної податкової інспекції, фінансового управління районної державної адміністрації;

5. Забезпечувати дотримання санітарних, екологічних, містобудівних та протипожежних норм ;

6.   У випадку прострочення терміну оформлення правовстановлюючих документів на земельну   ділянку   (землевпорядної  документації)   і  закінченням   терміну   оплати резервування сплатити штрафні санкції згідно п. 23,24 Договору , повернути Надавачеві у належному стані ;

7. Не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів , дотримуватися правил добросусідства;

8. Забезпечувати доступ до земельної ділянки відповідним службам району для виконання ними своїх функцій відповідно до покладених обов’язків ;

9. Законодавством можуть бути передбачені й інші обов’язки землекористувачів .

 

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта резервування

чи його частини

19.      Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта резервування чи його частини несе Користувач.

Умови зміни, припинення і розірвання Договору

20. Користувач має   переважне   право   достроково   виконати   зобов’язання   щодо оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, якщо на даний час інше не буде передбачено чинним законодавством України .

21. Сторони домовились :

-   зміна умов Договору та доповнення можливі лише за взаємною згодою Сторін та здійснюється у письмовій формі ;

-   Договір   втрачає   свою   чинність   достроково   у   разі   виготовлення   у   встановлені законодавством та даним Договором строки документації із землеустрою на земельну ділянку та заключення договору оренди земельної ділянки ;

-   дострокове розірвання Договору здійснюється за умови письмового попередження іншої Сторони не пізніше, ніж за один місяць ;

-у разі дострокового розірвання договору резервування землі кошти сплачені користувачем за резервування земельної ділянки не повертаються .

Підставою для припинення Договору є :

-   закінчення її терміну ;

-   заключення Надавачем договору оренди земельної ділянки ;

-   у разі ліквідації юридичної особи – Користувача , чи припинення діяльності фізичної особи приватного підприємця – Користувача ;

•Підставою розірвання Договору є :

-  взаємна згода Сторін ;

-   вимога однієї із Сторін , у випадку невиконання іншою Стороною    обов’язків передбачених Договором ;

-   добровільна відмова Користувача від резервування земельної ділянки ;

-   в разі настання форс-мажорних обставин .

Підставою розірвання Договору в односторонньому порядку є :

-   зміни в законодавстві України ;

-   невиконання умов оплати резервування земельної ділянки протягом двох місяців ;

22.     Якщо на протязі трьох місяців з дня укладення цього Договору Користувач зі своєї вини не замовив документації із землеустрою у землевпорядної організації , яка згідно діючого законодавства , має право виконувати землевпорядні роботи Договір на оплату резервування може бути розірвано, а земельну ділянку вилучено у Користувача згідно діючого законодавства.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання Договору

23.        У разі не внесення або несвоєчасного внесення плати за резервування земельної ділянки у строки, визначені цим Договором, Користувач сплачує пеню у розмірі 3 % несплаченої суми, за кожний календарний день прострочення .

24.    У     випадку     прострочення     виконання     зобов’язань     щодо     оформлення правовстановлюючих  документів  на зарезервовану земельну ділянку  за  весь  період прострочення з Користувача стягується штраф в розмірі 20 % від встановленої суми плати за резервування за весь період прострочення терміну оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку .

25. Сплата штрафних санкцій не звільняє Користувача від виконання зобов’язань по даному Договору .

26. Спори , що виникають при виконанні Договору , вирішуються у судовому порядку .

Прикінцеві положення

27. Цей Договір набирає чинності після підписання його обома Сторонами .

28. Договір укладений у трьох примірниках , що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Надавача, другий — в Користувача, третій – в Баранівську МДПІ.

29. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною .

30. Додатки до Договору :

-  план (схема) земельної ділянки ;

-  рішення сільської ради про розмір ставки земельного податку ;

-  акт вибору та обстеження земельної ділянки від_____________ р

 

Реквізити сторін

Надавач                                                                                 Користувач

 

 

 

 

Підписи сторін

Надавач                                                                                   Користувач

(підпис)                                                                                     (підпис)

М.П.                                                                                           М.П.

Рішення Полянківської селищної ради

ПОЛЯНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

         Одинадцята сесія                                                                                VІ скликання

 

від 20 грудня 2011 року                         № 117

 

Про встановлення ставок

єдиного податку.

Про Положення по резервуванню


БАРАНІВСЬКА РАЙОННА  РАДА

 

                                                                                  

РІШЕННЯ № ____

Чотирнадцята  сесія                                                            VІ скликання        

від  21.06.2012 року                                                                

    

Про Положення по резервуванню

земельних ділянок на території

Баранівського району

 

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи пропозиції та рекомендації постійної комісії з питань  агропромислового розвитку, промисловості, бізнесу, та соціально-економічного розвитку району,  районна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Схвалити проект «Положення про резервування земельних ділянок на території Баранівського району»/Додається/.

2.Відповідно до чинного законодавства опублікувати «Положення про резервування земельних ділянок на території Баранівського району» для обговорення.

3. Відповідно підпункту 18 пункту 1 рішення районної ради від 30.12.2010 року № 26 «Про делегування окремих повноважень районної ради районній державній адміністрації»  доручити  управлінню економіки районної державної адміністрації провести відстеження результативності регуляторного акту.

4. Постійній комісії з питань агропромислового розвитку, промисловості, бізнесу та соціально-економічного розвитку району та заступнику голови районної ради організувати роботу по обговоренню проекту положення, узагальнити результати обговорення та підготувати до розгляду на сесії .

 

 

 

      Голова ради                                                                           І.М.Строєв

Рішення Першотравенської селищної ради


ПЕРШОТРАВЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12746, с. Першотравенськ, вул. Щорса, 6 тел. 61-3-88, 61-2-44

 

РІШЕННЯ

 

Чотирнадцятої позачергової сесії  селищної ради                                     Шостого скликання

 

14.12.2011р.   № 212

 

Про встановлення ставок

єдиного податку

  

Ви тут: Головна Документи Регуляторні акти